วันที่ 3 ก.พ. 2566 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในรอบที่1 Portfolio และรอบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจำนวน 114 คน
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย