วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน งานสวัสดิภาพและงานจราจร ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
สาขาอำเภอน้ำพอง ได้จัดโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ซึ่งมีจุดประสงค์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีนายพชระ บุญโท หัวหน้าสำนักงานขนส่ง เป็นวิทยากรในการอบรม
ให้ความรู้นักเรียนจำนวน 98 คน และทำการสอบข้อเขียนและภาคปฏิบัติในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 4 มีนาคม 2566