วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
มอบหมาย นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กล่าววัตถุประสงค์กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
โดยมีนางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงานทั่วไปรับฟังคำกล่าวรายงาน
และกล่าวเปิดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย