วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำโดย ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนน้ำพองศึกษา
คณะผู้บริหาร และคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
และทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ม.1,2,3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือ (ชั่วคราว)
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างดี กิจกรรมดำเนินการสำเร็จเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์