งานแนะแนว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 50 ปี
และลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีการวางแผนและได้รับองค์ความรู้หลักสูตรต่างๆ จากสถาบันที่มีศักยภาพ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในการพัฒนาตนเองและช่วยเหลือสังคม อีกทั้งยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ส่งเสริมการศึกษาต่อและทักษะอาชีพ ระหว่างโรงเรียนน้ำพองศึกษา กับสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการฯ และในกิจกรรมยังมี
การแสดงสินค้า OTOP ประจำตำบล