วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา
เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (เคมีกับการแก้ปัญหา)
ม.6 และรายวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) ม.2 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานต่างๆ
ของนักเรียนซึ่งเป็นผลจากการจัดเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ ที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา
ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ เพื่อสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ
และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะได้ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
รวมถึงโรงเรียนต่างๆในอำเภอน้ำพอง อาทิเช่น โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา โรงเรียนน้ำพอง โรงเรียนอนุบาลพูนสวัสดิ์ เป็นอย่างดียิ่ง