วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา นายวิทธิกรณ์ โพธิ์ชัยโถ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางวิไลวรรณ โพธิ์จารย์
หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ และคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ต้น ทำกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ห้องเรียนพิเศษ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา โดยในกิจกรรมนักเรียนได้เดินป่าและศึกษาระบบนิเวศ
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการทอเสื่อ การทำไม้กวาด และการทำผ้ามัดย้อม
นอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมกลุ่มระดมสมองและนำเสนอ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย