วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE
 อำเภอน้ำพอง ในบุญกุ้มข้าวใหญ่ 116 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
กล่าวรายงานในพิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด (MOU) สร้างภาคีเครือข่าย
เเละสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE มีการจัดบูธนิทรรศกาการเเสดงร้อง เล่น เต้น รำ จากชมรม TO BE NUMBER ONE
โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย