26 กันยายน 2565 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษา ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ความประพฤติดี มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 23 คน เพื่อรับทุนการศึกษา ทุนละ 12,000 บาท
รวมเป็นเงิน 276,000 บาท จาก "กองทุนกลุ่มเพื่อนครูสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์" ประจำปี 2565 โดยมี
คณะผู้บริหาร นำโดยว่าที่ ร.ต. พิจิตร ราชบุตร คณะผู้บริหาร และนางสาลินี ชาดา สัจจะเขตต์ เป็นตัวแทน
ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน