วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน เข้าร่วมการจัดนิทรรศการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รับการประเมินเชิงประจักษ์ ในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น