วันที่ 24มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำโดย นายธัญญา สามารถ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ณ หอประชุม 50 ปี ในงานมีการจัดนิทรรศการภาษาไทย
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่ และการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี
โดยคณะกรรมการนักเรียน ในงานมีคณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย