วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำโดย นางสาวจิรภรณ์ สีปากนา รองฯ ผอ. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คณะผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 จัด "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงบุญคุณของครู และอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันงดงามของสังคมไทย
การดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งดงาม สมเกียรติภูมิชาวน้ำพองศึกษา