วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู
ทำพิธีประดับปลอกแขน มอบหมายงานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2564 เพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการนักเรียนในการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย