วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ว.PA (Perfomance Agreement) เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
โดยมี ดร.วิศิษฐ์ มุ่งนากลาง รองฯ ผอ. สพม. ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรในภาคเช้า
ดร.กัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น เป็นวิทยากรในภาคบ่าย
การอบรมครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรเข้าร่วมทั้งหมด 150 คน และการอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย