วันที่ 2 มิ.ย. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ เป็นประธานในกล่าวเปิดงานกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม
จัดโดยงานสิ่งแวดล้อมฯโดยมีนายชายธวัช แสงวงศ์ เป็นหัวหน้างาน
ในกิจกรรมดังกล่าว มีการแสดงของคณะกรรมการนักเรียน หลังกิจกรรมหน้าเสาธง
เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม