วันที่ 31 พ.ค. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
มอบหมายให้ นางสาวจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยนางสาวจิรภรณ์ สีชมรม To be number one คณะกรรมการนักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร
และนักเรียนจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรมต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมดังกล่าวได้จัดการแสดงหน้าเสาธงให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของบุหร่ี และการเดินรณรงค์รอบโรงเรียน  ชุมชนเพื่อ
ให้นักเรียน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่