วันที่ 27 พ.ค. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
มอบหมายให้รองฯจานุสรณ์ บริบูรณ์วัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
ขึ้นในคาบเรียนสุดท้าย โดยให้นักเรียนทุกคนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน จัดการขยะและจัดห้องเรียนให้เป็นระเบียบ
เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและครูที่ปรึกษาเป็นอย่างดี