วันที่ 25 พ.ค. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
และงานแนะแนว รับมอบทุนการศึกษา จาก "กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำพองศึกษา รุ่นที่ 12"
นำโดยคุณประยงค์ กองศรีนา คุณสมเกียรติ ตุลยฉัตร คุณไพรัตน์ ศรีเชียงสา
คุณปรีดา เจริญโภคทรัพย์ คุณผดุง ชุมแวงวาปี คุณประนอม วงค์สรภัทร
และคุณราณี ระโหฐาน เพื่อมอบให้กับนักเรียนที่เปราะบางทางครอบครัวและมีความประพฤติดี เป็นจำนวนเงิน 13,000 บาท