วันที่ 23 พ.ค. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดย ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
และคณะผู้บริหาร มอบรางวัลให้กับคณะครูผู้ได้รับรางวัล จากการประกวด "นวัตกรรม Active Learning
น้ำพองศึกษา เพื่อผู้เรียนยุค New Normal" โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายรักเกียรติ วิลัยเลิศ
2) ด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางพิชญา มาตย์ภูธร
3) ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาววนิชยา จันทร์หนองคู