วันที่ 20 พ.ค. 2565 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร คณะผู้บริหาร และคณะครู
รับการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (ระบบออนไลน์)
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองศิษย์เก่าและครูฯ
องค์กรพัฒนาคุณภาพ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมตอบคำถามและข้อให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกฯ ซึ่งการประเมินครั้งนี้มี นายสุนทร ธุระพันธ์ เป็นประธานกรรมการ
นายอิสรภาพ ทองบ่อ เป็นกรรมการ และนายนายอัครเดช นีระโยธิน เป็นกรรมการและเลขานุการ
ในการประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย