วันที่ 10 , 11 มิถุนายน 2564 งานแนะแนวโรงเรียนน้ำพองศึกษาได้จัด
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น ด้านอารมณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม
2.เพื่อให้นักเรียนได้ทราบกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม
ใช้บริการต่างๆ ภายในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3.เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
ในกิจกรรมได้เกียรติจากท่านผู้อำนวยการสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา
กล่าวเปิดกิจกรรมฯ กล่าวต้อนรับนักเรียนและบรรยายพิเศษ