19 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุม 50 ปี น้ำพองศึกษา
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร อดีตผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะครูโรงเรียนขามแก่นนคร โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ร่วมแสดงความยินดีกับ
รองผู้อำนวยปรมินทร์ น้อยเสนา ในโอกาสดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รองผู้อำนวยการศิริภัสพินพร นุ่มนวล ในโอกาสดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
รองผู้อำนวยการอัจฉรา สอนโว และรองผู้อำนวยการวัทธิกร โพธิ์ชัยโถ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา