17 พฤศจิกายน 2562 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา  จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา อีกทั้งเป็นการ
แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมฯ และโรงเรียนตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา