การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โค้ดดิ้งในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Coding Teaching in Computing Science for Senior high school