วิสัยทัศน์ (Vision)
น้ำพองศึกษา จัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียนและ
มาตรฐานสากล
 
พันธกิจ (Mission)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนมาตรฐานสากล
2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตและร่วมสร้างสรรค์สังคม
3.  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพระดับมืออาชีพ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและ มาตรฐานสากล
6. ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร

เป้าประสงค์ (Goal)

1.   นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียน มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิตร่วมสร้างสรรค์สังคมมีศักยภาพเป็นพลโลก
3.  ครูและบุคลากรมีมาตรฐานการศึกษาที่มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานระดับมือ อาชีพ
4.  ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
5. นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล
6.  โรงเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
7.  ครู-ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการของโรงเรียน

วัฒธรรมสถาบัน
ยิ้มไหว้ทายทัก รักสถาบัน ผูกพันเอื้ออาทร
ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ
คำขวัญโรงเรียน
วิชาดี มีอานมัย ใฝ่คุณธรรม
ค่านิยม
ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมวิชาการ
อัตลักษณ์โรงเรียน
อนามัยดี มีความสุภาพ นอบน้อม