ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวน
รวม (คน)
ชาย (คน)
หญิง (คน)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
12
238
297
535
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12
234
267
501
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
12
269
291
560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10
127
274
401
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
9
111
229
340
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10
229
438
490
รวม
65
1,140
1,635
2,775
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 58