1. นายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคม  
  2. นายวทัญญู ภูชาดา อุปนายกสมาคม คนที่ 1  
  3. นายวุฒิชัย วัณณกุล อุปนายกสมาคม คนที่ 2  
  4. นายรังสรรค์ ทองโคตร อุปนายกสมาคม คนที่ 3  
  5. นายน้ำเพชร กล้าหาญ เลขาธิการ  
  6. นายทองสิทธิ์ กิติราช ผู้ช่วยเลขาธิการ  
  7. นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ผู้ช่วยเลขาธิการ  
  8. นายธนภูมิ เหล่าลาภะ เหรัญญิก  
  9. นางนงนุช พรมมาแข้ ผู้ช่วยเหรัญญิก  
  10.นายอิสระ เวียงสมุทร นายทะเบียน  
  11.นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ผู้ช่วยนายทะเบียน  
  12.นางจรรยา แสวงธรรม ปฏิคม  
  13.นางศิริรัตน์ เจือสกุล ผู้ช่วยปฏิคม  
  14.นายโกวิทย์ จำปาวอ สวัสดิการ  
  15.นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  16.นายอาคม เชิดจอหอ ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  17.นางอภิรดี นิราศสูงเนิน ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  18.นายรณชัย ทรนงค์ ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  19.นายทองพูน พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  20.นายนรินทร์ ทรงอาจ ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  21.นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี ผู้ช่วยสวัสดิการ  
  22.นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี ประชาสัมพันธ์  
  23.นางจิราภรณ์ ชาดี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
  24.นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์  
  25.นายยศวิน รัตนโชติกุลชัย ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์