1. นายทองพูล สังแก้ว ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. นายคมกฤช บุษราคัม กรรมการ กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายสังข์ทอง คำพันธ์ กรรมการ กรรมการผู้แทนครู
  4. นายเข็มชาติ ชุมแวงวาปี กรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชุม
  5. นายเดชา สุรพล กรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นายรณชัย ทรนงค์ กรรมการ กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระครูสุตศาสนการ กรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  8. นายสมัย บุษราคัม กรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
  9. นายสถาน มาตย์ภูธร กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10.นายวิรัตน์ เย็นสบาย กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11.นายโสภี จุมพล กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. นายเคน อีศาสตร์ กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13 นายวรศักดิ์ มาตรา กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14.นายวุฒิชัย วัณณกุล กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15.นายวทัญญู ภูชาดา กรรมการและเลขานุการ กรรมการโดยตำแหน่ง