รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2562

 1. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)
 2. ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเรียนประเภททั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (ฉบับปรับปรุง)
 3. ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1,4  ห้องเรียนพิเศษฯ
 4. กำหนดการรับสมัครและจำนวนนักเรียนที่รับฯ
 5.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 6.ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โปรดศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนน้ำพองศึกษาให้ชัดเจน 

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-431-700 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานวิชาการ หรือ 043-431701  งานสารบรรณ