ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป 
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
 ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
  คู่มือรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561  ด้วยระบบออนไลน์
  รับสมัครนักเรียนใหม่ ด้วยระบบออนไลน์ คลิกที่นี่
 
ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043-431-700 ต่อ 103 กลุ่มบริหารงานวิชาการ