วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/9
ประจำปีการศึกษา 2561 การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนด้วยการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย
ณ ห้องโสตเจ้าคุณถนอม โรงเรียนน้ำพองศึกษา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยนปีการศึกษา 2561 โรงเรียน
ได้ดำเนินการสอนโครงงานฐานวิจัยในสาระวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study:IS)
ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/9 ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 เดือนที่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้ช้า
และมีผลต่อความก้าวหน้าของโครงงานที่นักเรียนกำลังทำการศึกษา คือเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต
ไม้กวาดดอกหญ้า” จึงเป็นที่มาของการจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ภาพ/ข่าว โดย สุธารัตน์  อนุกูลประเสริฐ