คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนน้ำพองศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมประกวดเชียร์ ในกิจกรรม “ISUZU เชียร์สนั่น มันสุดสุด”
ในวันที 22 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล “ชนะเลิศ อันดับ 1” ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษา 15,000 บาท