11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น 
จัดโครงการ โรงเรียนุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ หอประชุม 50 ปีน้ำพองศึกษา  ในกิจกรรมดังกล่าวได้นินมต์พระมหาสมปอง ตาลปุโต  
เทศน์ทอล์ค การป้องกันตนเองจากภัยสังคมและยาเสพติด  และได้รับเกียรติจาก
นางณัฎฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และคณะครู
จากโรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง