25 พฤศจิกายน 2561 สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและครูน้ำพองศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนของนักเรียน
เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู และนักเรียน อีกทั้งเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
กิจกรรมประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนายฉัตรชัย โลหะมาตย์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน
พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง