วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดค่ายหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวให้นักเรียนที่มีความสนใจจำนวน 60 คน
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์ และมีพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมในโอกาสต่อไป  ในกิจกรรมค่ายได้ดังกล่าวได้เกียรติอย่างสูงจาก
ท่านผู้อำนวยการทิพวัฒน์ ริยะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้