5 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก คณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนน้ำพองศึกษา  เพื่อสร้างความตระหนักและรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้กับครู บคุลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา