สมาคมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และครูน้ำพองศึกษา  จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
เพิ่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา อีกทั้งเป็นการ
แจ้งผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดปีที่ผ่านมาก