28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร
คณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้นิมนต์พระสงฆ์  2 รูป จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น  มาเทศนาธรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา