29 มีนามคม 2561  ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561