13 มีนาคม 2561  โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอน
สาระวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  ให้กับครูผู้สอนโดยมี รศ.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นวิทยากร ให้ความรู้