22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษารับการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นที่ฐาน (OBECQA)