15 กุมภาพันธ์ 2561 ศิษย๋เก่ากลุ่ม ม.ศ. รุ่นสุดท้ายมอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษา แก่นักเรียนที่ความประพฤติดีและผลการเรียนดี