25 มกราคม 2561 โรงเรียนน้ำพองศึกษาร่วมกับคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ ห้องโสตทัศนศึกษาเจ้าคุณถนอม  โรงเรียนน้ำพองศึกษา  อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต 174 คน ยอดโลหิต 69,700 ซีซี