วันที่ 11 -12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนะใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย
แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน
รุ่นพี่ คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วน้ำพองศึกษาแห่งนี้
โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธาน กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา อดีตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่และบรรยายพิเศษ