วันที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 50 ปีน้ำพองศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร  ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยในปีนี้โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
มีผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 และเข้ารับประกาศนียบัตรในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 321 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 350 คน รวม ทั้งสิ้น 671 คน

ภาพถ่ายโดยงานโสตฯ