วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 โรงเรียนน้ำพองศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวขอพร ครูผู้อาวุโส
ซึ่งมีผู้บริหาร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะกรรมการมูลนิธิน้ำพองศึกษา
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเคารพสักการะและสรงน้ำ พระพุทธลีลา
พระพุทธรูปมงคลศรีน้ำพอง ศาลองค์พรหม ศาลปู่นวโกฎิ คณะผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้กล่าวขอขมาและขอพร ครูผู้อาวุโส และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยชื่นมื่น