งานแนะแนว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
โรงเรียนน้ำพองศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนน้ำพองศึกษา 
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นระหว่างเพื่อนพี่น้อง ชาวฟ้าแดง คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ร่วมส่งท้ายนักเรียน ม.6 ก่อนเดินทางไปเติบโตต่อไป