วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพเงศึกษา คณะผู้บริหาร และคณะครู
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิต ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งหมด 8 คน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แกjผู้สำเร็จการศึกษา
และเพื่อสร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักเรียน  โดยในปีนี้มีบุคลากรของโรงเรียนน้ำพองศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังต่อไปนี้
1.นายวิทยา เอื้อการ  ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน  จากคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.นางสาวยลลดา ทำมาน  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จากคณะครุศาสตร์  มหาลัยราชภัฏอุดรธานี
3.นางสาวศรัณย์ธร อินทศิริ  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4.เจนจิรา ศรีโนนยาง  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
5.นายณรงค์ศิลป ทองโคตร  สาขาวิชาชีววิทยา จากคณะครุศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
6.นายวิวรรธน์ บุษราคัม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
7.ฉัตรธิดา พูลทจิต  สาขาครุศาสตร์เกษตร  จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง