วันที่ 22 ธ.ค. 2565 ว่าที่ร้อยตรี พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นประธานและร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการ
ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางเป้าหมายของสถานศึกษาปีการศึกษา 2566 -2670
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาตร์ของโรงเรียนระยะ 5 ปี และกำหนดทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 60 คน
การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์