วันที่ 21 ธ.ค. 2565 นายสิทธิพล พหลทัพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
เป็นประธานในการจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสหวิยาเขตพระธาตุขามแก่น
และสหวิยาเขตน้ำพอง-กระนวน จำนวน 15 โรงเรียนโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 75 คน
การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้