วันที่ 16 กันยายน 2565 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับธนาคารออมสิน สาขาน้ำพอง โดย คุณลัดดาวัลย์ อินทรมณี ผู้จัดการธนาคาร ร่วมพิธีเปิด โครงการเดือนแห่งการออม
ณ ธนาคารโรงเรียนน้ำพองศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังวินัยในการออม ส่งเสริมการออมทรัพย์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน